Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Rospud?

Rospuda zwana by?a dawniej, w zale?no?ci od miejsca przep?ywu Dowspud?, Kamienn?, lub Filipówk?. Pod wzgl?dem hydrologicznym rzeka stanowi cze?? Netty. Swój pocz?tek bierze z Jeziora Czarnego, by po przep?yni?ciu kilku jezior od jeziora Necko w Augustowie,sk?d dalej ju? wyp?ywa jako Netta.

Rzeka prezentuje ró?ne oblicza. Na pocz?tku przep?ywa przez Pojezierze Suwalskie z urozmaiconym, polodowcowym krajobrazem, który nadaje temu odcinkowi specyficzny charakter. Liczne pagórka moreny czo?owej, jeziora typu rynnowego oraz równiny sandrowe wyst?puj? a? do bram Puszczy Augustowskiej.

Rospuda, najpierw ma?a i w?ska, wij?ca si? w?ród trzcin i podmok?ych terenów, dalej przybiera form? górskiego potoku, z szybkim nurtem, mieliznami i kamieniami, obfituj?c? w wiele powalonych drzew. Wp?ywaj?c do królestwa Puszczy Augustowskiej, rzeka rozszerza si?, a przed uj?ciem do jeziora Niecko nurt staje si? spokojniejszy. Nast?pnie, pokonuj?c teren z du?? ilo?ci? traw, trzcin i szuwarów, w otoczeniu lasów, Rospuda prowadzi do Augustowa. W ko?cu zamienia si? w rzek? typowo nizinn?, meandruj?c? w?ród ??k i zabagnionych brzegów poro?ni?tych szuwarami, i znajduje swoje uj?cie w Biebrzy.

Na krótki sp?yw proponujemy wybra? odcinek:palac_paca.jpg

1 dzie?: Filipów – Jezioro Garba? /7 km
2 dzie?: Jezioro Garba? – Jezioro Sumowo /9 km
3 dzie?: Jezioro Sumowo – Ma?e Raczki /13 km

Do miejscowo?ci Filipów mog? Pa?stwo dojecha? autobusem PKS z Suwa?k lub Olecka. Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mo?na go bezpiecznie zostawi? na parkingu w Filipowie, przy gospodarstwie Pa?stwa Orchowskich.

Na sp?yw 4-5 dniowy propozycja to:

1 dzie?: Filipów-Jezioro Garba? / 7km
0,0 km
Filipów-we wsi znajduje si? przystanek PKS, poczta, bank, sklepy, o?rodek zdrowia , policja, restauracja, bary, mo?na obejrze? ko?ció? pw Wniebowzi?cia NMP z XIX wieku z drewnianymi o?tarzami oraz dzwonnic?

11,7km jezioro D?ugie (powierzchnia 23ha, d?ugo?? 1,3km, szeroko?? do 0,25km, maksymalna g??boko?? to 5 m) wios?owanie na tym jeziorze jest do?? trudne ze wzgl?du na muliste dno, dlatego lepiej nie wysiada?.

12,7km Szafranki, znajduje si? tutaj pole namiotowe, p?yni?cie na tym odcinku utrudniaj? wbite w brzegi drewniane paliki, w dalszym odcinku nurt staje si? szybszy
15,6km Mat?ak zabytkowa letniskowa wie? i most przed którym znajduj? si? niebezpieczne pozosta?o?ci po starym mo?cie

16.3km jezioro Garba?  (powierzchnia 152ha, d?ugo?? 3,5km, szeroko?? 0,7km, maksymalna g??boko?? 48m) p?yn?c wprost przez jezioro mo?na dotrze? do le?nego pola biwakowego.
2 dzie?: Jezioro Garba? - Jezioro Sumowo / 9 km

16.7km
drewniany mostek wp?yni?cie do jeziora G?ebokiego (powierzchnia 10ha, d?ugo??
5,8km szeroko?? 0,8km, maks g??boko?? 17,5m) aby wyp?yn?? z jeziora trzeba kierowa? si? na widoczne w oddali pole i ??k? z grup? drzew po?rodku  oraz pomost. Nurt nadal jest szybki chocia? nieco spokojniejszy

19,9km wie? Baka?arzewo z XVII-wiecznym o?tarzem w ko?ciele pw.  ?w Jakuba aposto?a , bar, poczta, o?rodek zdrowia, przystanek PKS

20,5km wp?yni?cie na jezioro Sumowo, nieco dalej przy wsi Sad?ownia dogodne miejsce do biwakowania3 dzie?: Jezioro Sumowo- Ma?e Raczki / 13km

24,6km most drogowy przy Kolonii Kotowina (warto zatrzyma? si? przed mostem i zrobi? rozeznanie ze wzgl?du na niebezpieczny przep?yw)

26,8km dop?yw do jeziora Okr?g?ego nale?y p?yn?? w stron? widocznych zabudowa?, za ma?? wysepk? z trzcin, mijaj?c po prawej zatoczk? (UWAGA na wysok? fal? która powstaje w czasie silnego wiatru)

28,4km wp?yw do jeziora Bolesty, poro?ni?te z obu stron lasem  i maj?ce wysoko prawy brzeg

29,9km wp?yw rzeczki Czerwonki, obok której jest pole namiotowe

35,5km most w Ma?ych Raczkach, a za nim elektrownia po starym m?ynie, wokó? której trzeba przenie?? kajaki ok 50m z lewej strony. Obok elektrowni jest bar, miejsce do rozbicia namiotów, natryski

4 dzie?: Ma?e Raczki – Uroczysko ?wi?te Miejsce / 14km

38,5km most na drodze Suwa?ki-Olecko, wie? Raczki znajduj? si? tutaj stacja PKP, przystanek PKS, poczta, o?rodek zdrowia, apteka, policja, restauracja, sklepy, schronisko m?odzie?owe. Wie? b?d?ca dawniej miastem, utraci?a prawa miejskie w 1870r.Nale?y si? tutaj zaopatrzy? w prowiant poniewa? na dalszym odcinku b?dzie to mocno utrudnione.
40,3km drewniany mostek, nale?y pod nim p?yn?? z du?? ostro?no?ci? ze wzgl?du na wbite drewniane pale, za mostkiem dobre miejsce na biwak/przerw?. Warto zrobi? sobie wycieczk? do pa?acu Paca w Dowspudzie, który jest po?o?ony na wzgórzu. W pa??cu zgromadzono bogat? w zbiory bibliotek? oraz dzie?a malarstwa i rze?by

43,5km mostek, na którym w zale?no?ci od stanu wody mo?e by? konieczna przenoska, nast?pnie przep?ywamy do osady Chodorki, przed któr? znowu znajduje si? mostek, nale?y uwa?a? na drewniane pale. 46km ?adne pole namiotowe, z dobrym doj?ciem do wody, na wzgórzu mo?na zobaczy? zabudowania wsi Ja?ki

49,2km wp?yw na jezioro Ja?owo,, kapliczka i most drogowy
Kapliczka „Uroczysko ?wi?te Miejsce” – starodawne miejsce kultu religijnego, w ?wi?to Jana mo?na tu obserwowa? uroczysto?? w postaci mod?ów odmawianych przez miejscow? ludno?? oraz uczty. Znajduje si? tutaj te? krzy? podobno postawiony 700 lat temu przez Ja?wingów

5 dzie?: Uroczysko ?wi?te Miejsce- Augustów / 17km

52,9km most drogowy w M?y?sku, rzeka stopniowo si? poszerza, a nurt spowalnia, powalone drzewa utrudniaj? p?yni?cie.

56,4km dogodne miejsce do rozbicia namiotu, jest tam ma?e ?róde?ko

60,3km uj?cie rzeki Szczerbki (osoby, które lubi? ekstremalne warunki mog? przed?u?y? sp?yw p?yn?? w gór? rzeki Szczerbki a dalej pod pr?d Blizny (uci??liwy odcinek-ze wzgl?du na niski stan wód trzeba ci?gn?? sprz?t w gór? rzeki)

63,3km uj?cie Rospudy do jeziora Rospuda, na dalszym odcinku rzeki i na jeziorze trzeba mocno wios?owa?. Po wp?yni?ciu na jezioro najlepiej jest kierowa? si? na widoczn? w oddali wysp?, któr? najlepiej op?yn?? z lewej strony P?yn?c wzd?u? lewego, wysokiego brzegu, mijamy pó?wysep Zo?ka i 2 pola biwakowe, po obu stronach jeziora mo?na zobaczy? liczne o?rodki wypoczynkowe, szlak kajakowy prowadzi przez cie?nin?, która ??czy jezioro Rospuda i Necko.Nale?y p?yn?? wzd?u? lewego brzegu, uwa?aj?c na wyci?g narciarstwa wodnego, w kierunku kana?u Augustowskiego. Sp?yw najlepiej zako?czy? w o?rodku ?eglarskim PTTK.  


Propozycja sp?ywu 7-8 dniowego:
Mo?na kontynuowa? sp?yw  kana?em Augustowkskim lub rzek? Nett? do Biebrzy.
Ciekawym rozwi?zaniem jest p?yni?cie Kana?em Augustowksim w kierunku granicy z Bia?orusi?.

Rzeka jest bardzo atrakcyjna ze wzgl?du na ró?norodny charakter: momentami w?ska, wij?ca si? w?ród trzcin, nie niektórych odcinkach przyspiesza zmieniaj?c si? w "górski" potok, na trasie nie brakuje równie? jezior, które zach?caj? do k?pieli.

Noclegi:

Baza noclegowa w tym rejonie jest raczej skromna i jest ich niewiele.
w Mat?aku nad jeziorem Garba?, wschodnie brzeg jeziora Balesty, nad jezioro Sumowo (obok miejsca gdzie wyp?ywa Rospuda) ko?o m?yna w Raczkach Ma?ych, na lewym brzegu rzeki w Ja?kach i w ?wi?tym Miejscu. Namioty mo?na te? rozbija? na miejscu gospodarstw.

Augustów:Schronisko sezonowe 087 643 24 02

O?rodek ?eglarski PTTK 087 643 38 50O?rodki wypoczynkowe nad jeziorem Necko: 087 643 23 04

Budowlani 087 643 28 71 / 087 643 27 43

Borki 087 643 20 22 

 

Rospuda_1k.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrakcje na trasiswiete_miejsce.jpge:

- Pa?ac Paca w Dowspudzie,

- Uroczysko ?wi?te Miejsce – pradawne miejsce kultu Ja?wingów,

- linia poniemieckich umocnie? wojskowych,

- Liczne naturalne przeszkody, pocz?wszy od zwalonych przez bobry drzew, przez tamy wodne a? po ?eremia,

- Stadnina koni w Ma?ych Raczkach,

- Dziewicze Jezioro Ja?owiec nieopodal Uroczyska ?wi?tego Miejsca,

- Absolutna dziko?? okolicy. Traperskie warunki koegzystencji z natur?.
Po zako?czeniu sp?ywu mo?na zorganizowa? sobie wycieczk? na most w Sta?czykach (ok. 20 km), gdzie odwa?ni mog? skoczy? na bungee.

O?rodek u Paca - zakwaterowanie +posi?ki tel 087 568 51 03 , 508 441 888

Knajpa przy rzece na moscie za Dowspoda - 600 985 019 noclegi Kotowina 4 - 15 miejsc - 86 216-26-50 

Rospuda_3k.jpg

Miejsca gdzie mo?na zje?? na trasie sp?ywu, zaczynaj?c od góry rzeki:

Baka?arzewo - na rynku, przy sklepie Lewiatan znajduje si? bar. Posiada ca?kiem bogate menu.

Ma?e Raczki - przy drugiej przenosce, tu? obok eletkrownii wodnej znajduje si? bar.

Raczki - niedaleko rynku, obok sklepu Groszek znajduje si? pizzeria.

Chodorki - tu? przy rzece znajduje si? bar.

 

  MAPA SZLAKU - kliknij aby powi?kszy? 

 

rospuda_ogólna1.jpg

 

Rospuda_5k.jpg

 

 Rospuda_6k.jpg

Galeria

     

Komentarze

Pi?kna Rospuda2011.08.17
    pseudo:  Pieni?dz i przyjaciele
    mail: tpieniazek@o2.pl
    data spływu:  17-20.07.2011
    treśćFachowa i mi?a obs?uga. Kajaki wygodne, wytrzyma?e i stabilne. Pozdrowienia dla Pana Roberta i jego pomocnikw. Sp?yw mimo zmiennej pogody wypad? ?wietnie a widoki i prze?ycia zostan? na d?ugo w pami?ci. Pozdrawiamy ca?? ekip? Kajaki.pl.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl