Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Mot?awa

Proponowana trasa na 1 dzie?:

Start Wróblewo - koniec Gda?ska Starówka (wspania?e foto pod ?urawiem )
Czas sp?wywu - oko?o 2 -3 h
dojazd z Gda?ska - oko?o 15 km
trasa ?atwa bez przenosek ( chyba ?e s? zamkni?te wrota powodziowe -
motlawa1.jpgwówczas 1 przenoska)

Opis
?ród?a rzeki Mot?awy (d?ugo?? 64 km, zlewnia 1488 km2) znajduj? si? w pobli?u Starogardu Gda?skiego w Jeziorze Szp?gawskim Po?udniowym. Na teresnie Pojezierza Starogardzkiego nazywa sie Szp?gaw?. Przep?ywa przez J ezioro Rokickie Du?e w pobli?u Tczewa, gdzie staje si? ju? Mot?aw?. Na terenie Gda?ska rozga??zia si? na kilka odnóg, z których dwa uchodz? do Martwej Wis?y. G?ównymi dop?ywami Mot?awy s? Radunia i K?odawa, które prowadz? d o niej wody z Pojezierza Kaszubskiego.
Sp?ywalny odcinek Mot?awy to 30 km pocz?wszy od wsi Czatkowy. Mot?awa w górnej cz??ci mo?e wyda wa? si? szlakiem dosy? monotonnym, jednak warto si? zdecydowa? na sp?yw ze wzgl?du na zabytki mijanych miejscowo?c i:
  • Ko?liny: ko?ció? gotycki XIV w. zabytkowy spichlerz szachulcowy XVIII w.
  • Krzywe Ko?o: ko?ció? gotycki XIV w. zabytkowy dom podcieniowy z 1. po?owy XIX w.
  • Suchy D?b: ko?ció? gotycki XIV w., plebania XVIII w., zabytkowe domy szkieletowe z 1. po?owy XIX w., dom podcieniowy (przebudowany) z 1797r.
  • Grabiny Zameczek: pozosta?o?ci zamku krzy?ackiego XIV w. motlawa2.jpg
Dolna cz??? szlaku Mot?awy dost?pna jest ju? dla wi?kszych ?odzi motorowych. Dzi?ki g?stemu przybrze?nemu zadrzewieniu szlak jest niezwykle malowniczy. Na ko?cowym odcinku oraz rozga??zieniach Mot?awy w ?ródmie?ciu Gda?ska, p?ywaj? ju? statki pasa?erskie.
Odcinek Mot?awy uwa?any za naj?adniejszy, rozpoczyna si? w miejscu gdzie odga??zia si? Kana? Wysoki w pobli?u miejscowo?ci Kr?piec. Dalej Mot?awa p?ynie w otoczeniu starych drzew i olchowych zagajników.
Za uj?ciem Raduni zbli?amy si? do zabudowa? Gda?ska. U wlotu Mot?awy do ?ródmie?cia po?o?ona jest Kamienna ?luza, która niegdy? kierowa?a wody Mot?awy do fos obronnych. Za mostem na ul. Toru?skiej znajduje si? wlot do Kana?u, którym mo?na przedosta? si? na Star? Mot?aw?.

Sp?yw Star? Mot?aw? ze wzgl?du na liczne zabytki wzd?u? brzegów, stanowi niezwykle atrakcyjny sposób na zwiedzanie Gda?ska:

"Mot?awa na terenie Gda?ska ma dwie odnogi. Mi?dzy odnogami le?? wyspy: O?owianka i Wyspa Spichrzów, na obydwu stoj? stare spichrze, cz??? z nich nie jest jeszcze odbudowana lub s? odbudowane, ale nieu?ytkowane. Naprzeciw tych wysp le?y s?ynny gda?ski deptak – D?ugie Pobrze?e z kilkoma przystaniami statków. Wzd?u? tej ulicy mamy ci?g kamieniczek, przerywanych co kilkadziesi?t metrów obronnymi bramami portowymi. W jedn? z nich – Bram? Ulicy Szerokiej wkomponowany jest dawny d?wig portowy, jest to Stary ?uraw – wspó?czesna wizytówka miasta. Mie?ci on w swoim wn?trzu cz??? ekspozycji Centralnego Muzeum Morskiego, reszta ekspozycji oraz pomieszczenia biurowe muzeum znajduj? si? w trzech zabytkowych spichrzach na drugim brzegu Mot?awy, na O?owiance. Wzd?u? pierwszego od Martwej Wis?y mostu na Mot?awie (niegdy? by?
on zwodzony) stoi Zielona Brama, pe?ni?a ona rol? rezydencji królów polskich w czasie ich wizyt w Gda?sku. Za ni? znajduje si? g?ówny plac dawnego G?ównego Miasta – D?ugi Targ, jego przed?u?eniem jest ulica D?uga. Przy D?ugim Targu stoi pi?kny gotycko−renesansowy ratusz g?ównomiejski, obok niego znajdziemy Dwór Artusa – miejsce spotka? patrycjuszy gda?skich. Odnoga Mot?awy za Wysp? Spichrzów prowadzi do Kamiennej ?luzy – siedemnastowiecznej budowli wodnej reguluj?cej poziom wody w fosach otaczaj?cych miasto. Obecnie fosy zachowa?y si? jedynie po po?udniowo wschodniej stronie starego Gda?ska. Jest to tak zwany Op?yw Mot?awy, dost?pny dla kajaków. Wzd?u? fos ci?gn? si? siedemnastowieczne bastiony typu nowoholenderskiego – dwa z nich,le??ce w zachodniej cz??ci fosy, zachowa?y si? w ca?o?ci. Opis wodnych zabytków Gda?ska by?by niepe?ny bez uwzgl?dnienia Twierdzy Wis?ouj?cie. Le?y ona na terenie portu handlowego i aby dop?yn?? tam kajakiem, nale?y uzyska? zgod? kapitanatu portu."
(opis pochodzi z magazynu WIOS?O)

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl