Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Liwa

Liwa p?ynie w w po?udniowo-zachodniej cz??ci województwa warmi?sko-mazurskiego i po?udniowo-wschodniej cz??ci województwa pomorskiego. Jej ?ród?a znajduj? si? na Pojezierzu I?awskim w okolicach miejscowo?ci Piotrkowo. Jest prawostronnym dop?ywem Nogatu i uchodzi do niego w miejscowo?ci Bia?a Góra. D?ugo?? rzeki wynosi ponad 110 km. Ze wzgl?du na liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe Liwa stanowi cenny kompleks ?rodowiska naturalnego. Przep?ywa przez Park Krajobrazowy Pojezierza I?awskiego oraz przez obj?te ochron? rezerwaty: jez. Czerwica, Gaudy, Liwieniec. Na terenie powiatu kwidzy?skiego przep?ywa przez gmin? Prabuty, Kwidzyn, okala miasto Kwidzyn i dalej p?ynie w kierunku Bia?ej Góry.
Liwa jest rzek? w?sk?, bardzo kr?t?, meandruj?c?, o bardzo urozmaiconym krajobrazie, który zmienia si? z ka?dym przep?yni?tym kilometrem. Widoki pól i ??k pocz?tkowych odcinków tras ust?puj? miejsca krajobrazowi lasów mieszanych. Zalegaj?ce gdzieniegdzie w poprzek rzeki pnie zwalonych drzew i liczne rozlewiska daj? wyobra?enie o krajobrazie pierwotnej puszczy, a g??bokie jary, którymi w pewnych miejscach p?ynie Liwa i usiane kamieniami bystrza nadaj? rzece charakter górski.
Sp?yw kajakowy rzek? Liw? to wspania?a forma czynnego wypoczynku na ?wie?ym powietrzu, pozwalaj?ca na poznanie walorów przyrodniczych, geograficznych oraz historycznych rzeki. Mo?liwo?? bliskiej obserwacji i obcowania z przyrod? tworzy niezast?piony walor edukacyjny sp?ywów.
W zale?no?ci od stopnia zaawansowania uczestników, proponowane s? odcinki sp?ywów kajakowych ró?ni?ce si? d?ugo?ci? i charakterem sp?ywu.

Proponowane odcinki sp?ywów kajakowych:

  • Kamieniec – Bronowo
  • Bronowo – Prabuty
  • Prabuty – Gonty
  • Gonty – Szadowo
  • Szadowo – Brokowo
  • Brokowo – Kwidzyn
  • Kwidzyn – Bia?ki – Mareza
S? to odcinki na jednodniowe sp?ywy kajakowe. Czas pokonania jednego odcinka to ok. 4-6 godzin turystycznego, spokojnego p?ywania. Urozmaiceniem sp?ywu mog? by? przystanki w miejscowo?ciach Kamieniec, Prabuty, Kwidzyn, gdzie warto po?wi?ci? troch? czasu na zwiedzanie.
Na terenie powiatu kwidzy?skiego znajduj? si? cztery obszary chronionego krajobrazu: Rzeki Liwy, Jeziora Dzierzgo?, Morawski i Doliny Kwidzy?skiej, obejmuj?ce wyró?niaj?ce si? krajobrazowo tereny: partie wzgórz morenowych, lasy, jeziora i rzeki.
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy. Ca?kowita powierzchnia obszaru wynosi 9841 ha. Skupia w wi?kszo?ci obszary zalesione z licznymi niewielkimi jeziorami, jednak najistotniejszym elementem krajobrazu jest rzeka Liwa, której ?ród?a znajduj? si? w okolicach Piotrkowa ko?o I?awy a uj?cie w Bia?ej Górze, gdzie wpada do Nogatu.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgo?. Powierzchnia obszaru wynosi 5176 ha. Obejmuje swym zasi?giem najwi?ksze jezioro zachodniej cz??ci Pojezierza I?awskiego - jez. Dzierzgo? o powierzchni 788 ha, zbiornik rynnowy o maksymalnej g??boko?ci 15 m. Na jeziorze znajduj? si? cztery wyspy. Przez jezioro przep?ywa rzeka Liwa .
Morawski obszar Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia obszaru wynosi 2909 ha i skupia najwi?ksze na tym terenie jezioro Kucki - 188 ha oraz najg??bsze w regionie elbl?skim jez. Klasztorne – 25 m. Najwy?szy na tym terenie punkt widokowy - Marska Góra (134 m n.p.m.) stanowi ciekawe miejsce obserwacji pasów moren czo?owych poprzecinanych jeziorami rynnowymi.
Obszar Chroniony Krajobrazu Doliny Kwidzy?skiej. Powierzchnia ca?kowita obszaru wynosi 1977 ha. Jest pó?nocnym odcinkiem Doliny Dolnej Wis?y. Odcinek kwidzy?ski rzeki odznacza si? wyprostowanym biegiem oraz równomiern? szeroko?ci? od 7 do 9 km, a tak?e stromymi zboczami osi?gaj?cymi wysoko?? ?redni? 50 - 60 m.

Komentarze

Obcowanie z przyrod? na Liwie2008.03.28
    pseudo:  grzybek
    mail: mindfield@wp.pl
    data spływu:  maj 2007
    treśćOkolica jest przepi?kna, rzeka te?.

Musz? jednak zwrci? uwag?, i? powalone gdzieniegdzie w poprzek rzeki drzewa oznacza, i? zagradzaj? one drog? kajakarzom mniej wi?cej co 30 metrw :)

Obcowanie z przyrod? (przynajmniej na pocz?tku maja) oznacza?o przede wszystkim miliardy ma?ych muszek. Wszystkie drzewa powalone nad rzek? "poro?ni?te" by?y bowiem szczelnie kokonami much. :)

Poza tym sp?yw uwa?am za na prawd? udany.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Worek wodoszczelny 60l

worek.jpgSprawdzony, wytrzyma?y worek o pojemno?ci 60 l;
Wyposa?ony w specjalne wodoszczelne zapi?cie.
Dzi?ki niemu Twoje rzeczy b?d? zawsze suche.


CENA 89 z? + przesy?ka
Zamów ju? dzi?! biuro@kajaki.pl >>>

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl